top of page

MGGP S.A. jest dojrzałą i świadomą organizacją, której misją jest budowanie zrównoważonego świata przyszłości – z innowacyjną inżynierią służącą ludziom i przyrodzie. Swoją misję realizujemy z poszanowaniem etyki, przy jednoczesnym respektowaniu obowiązującego prawa i wymagań dotyczących środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, zatrudniając wykwalifikowanych pracowników i współpracując z podmiotami o odpowiednim poziomie świadomości w sprawach jakościowych, środowiskowych, bhp i bezpieczeństwa informacji.  

 

Najważniejsze cele jakościowe, środowiskowe,BHP oraz bezpieczeństwa informacji w naszej działalności: 

 • odpowiednia jakość świadczonych usług zgodna z wymaganiami naszych klientów i potwierdzona ich zadowoleniem,

 • rozwój firmy z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, zakładającej świadome i właściwie ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem ekonomicznym, troską o środowisko oraz zdrowiem człowieka,

 • pomniejszanie niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne, 

 • podnoszenie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy

 • ograniczenie ryzyk związanych z utratą poufności, integralności oraz dostępności informacji (w tym danych osobowych). 

 

Skuteczną realizację powyższych celów zapewniamy poprzez:

 • dostarczanie usług spełniających potrzeby, wymagania i oczekiwania obecnych i przyszłych klientów oraz stron zainteresowanych, 

 • analizę kontekstu naszej organizacji oraz ocenę ryzyk i szans,

 • spełnianie wymagań prawnych i innych dotyczących jakości, środowiska, BHP i bezpieczeństwa informacji,

 • doskonalenie procesów związanych z realizacją usług, procesów zarządzania firmą oraz szukanie nowych kierunków rozwoju firmy a tym samym rozwoju branż, w których działamy, 

 • budowanie pozytywnych, trwałych i opartych na zaufaniu relacji z otoczeniem Spółki,  

 • współpracę z dostawcami, którzy oferują usługi spełniające wymagania jakościowe i których realizacji towarzyszy dbałość o bezpieczeństwo pracowników i środowisko naturalne i bezpieczeństwo informacji, 

 • poszanowanie zasobów przyrody, w szczególności poprzez efektywne i oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi i mediami energetycznymi oraz prowadzenie racjonalnej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami,

 • minimalizowanie zagrożeń dla stanowisk pracy, w szczególności poprzez ich identyfikację i ocenę ryzyka zawodowego, zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,

 • podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, aby każdy z nich rozumiał znaczenie swojej pracy w odniesieniu do misji Spółki a także czuł się odpowiedzialny za swój wpływ na rzecz jakości, środowiska, BHP oraz bezpieczeństwa informacji,

 • włączenie liderów w budowanie strategii działania Spółki,

 • dostarczanie niezbędnych zasobów do realizacji przyjętej polityki,

 • ciągłe doskonalenie skuteczności ZSZ.

 

Zintegrowany System Zarządzania w MGGP S.A. oparty jest na wymaganiach następujących norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 45001:2018, PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.

Zintegrowany System Zarządzania to wyraz naszej świadomej odpowiedzialności za jakość realizowanych usług, dbałości o BHP i środowisko naturalne oraz o bezpieczeństwo informacji i ochronę danych osobowych.

Niniejsza polityka jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron i wszystkie osoby pracujące dla MGGP S.A. lub w jej imieniu są zobowiązane do jej znajomości i stosowania.

 

Paweł Grad, Prezes Zarządu MGGP S.A.

Jarosław Gryboś, Wiceprezes Zarządu MGGP S.A.

8 lutego 2022 roku

POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKOWA, BHP i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

bottom of page