top of page

Projektowanie infrastruktury drogowej

MGGP S.A. świadczy kompleksowe usługi projektowe w zakresie projektów infrastruktury  drogowej, które stanowią istotny element w obszarze inżynierii lądowej. Wykonujemy wielobranżowe opracowania projektowe zarówno w skali mikro, jak i makro. 

Głównymi odbiorcami naszych opracowań są GDDKiA, Zarządy Dróg Wojewódzkich, Powiatowych, Miejskich oraz Gminnych. 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i multidyscyplinarnemu zespołowi zapewniamy realizację najbardziej złożonych projektów na każdym etapie ich realizacji począwszy od prac koncepcyjnych, poprzez projekty budowlane i wykonawcze, dokumentacje z zakresu środowiska, uzyskiwanie koniecznych uzgodnień, decyzji i pozwoleń na realizację inwestycji (np. decyzje środowiskowe, ZRID), po przygotowanie dokumentacji przetargowej a także pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji.

Usługi oferowane przez MGGP S.A. obejmują pełny cykl życia inwestycji, od opracowania projektu koncepcyjnego, przez projekty wykonawcze, do zarządzania kontraktem, kontroli i nadzoru realizacji inwestycji jak i późniejszej eksploatacji. Ścisła współpraca naszych zespołów inżynieryjnych już na etapie planowania i projektowania rozwiązań infrastrukturalnych umożliwia wielopłaszczyznowe podejście do wypracowania optymalnych rozwiązań dla potrzeb człowieka z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Nasza oferta jest tak naprawdę kształtowana przez Klientów. To Klienci przedstawiają nam swoje potrzeby, a my proponujemy rozwiązania, niejednokrotnie autorskie, dopasowane do konkretnego zamówienia Klienta, specyfiki jego działalności i unikalnych potrzeb, pamiętając przy tym o wypracowaniu wartości dodanych dla Klienta.

Środowisko i gospodarka wodna

MGGP S.A. posiada szerokie doświadczenie i wiedzę w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska.

Opracowujemy dokumenty planistyczne o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym, koncepcje i projekty rozwiązań oraz opracowania metodyczne. Potrzeba realizacji tych opracowań wynika przede wszystkim z realizacji wymagań wskazanych w przepisach Unii Europejskiej, tj. Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy Powodziowej oraz Dyrektywy Azotanowej. Realizowane przez nas projekty służą ochronie śródlądowych wód powierzchniowych, wód przejściowych, przybrzeżnych oraz wód podziemnych, stanowią podstawę do podejmowania działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków powodzi oraz suszy. Spółka posiada także doświadczenie w opracowywaniu Planów Ochrony i planów zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych oraz Obszarów NATURA 2000.

Ponadto doświadczona kadra ekspertów z zakresu inżynierii środowiska, hydrologii, hydrotechniki i ochrony środowiska daje gwarancję, że realizując wszelkie rozwiązania infrastrukturalne zapewnimy troskę o trwałość układów przyrodniczych i ciągłość funkcjonowania środowiska poprzez ograniczanie presji na tereny wrażliwe i unikanie tworzenia barier dla funkcjonowania przyrody.

Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków

Jako dostarczyciele usług wspieramy w tym zakresie organy administracji samorządowej zobowiązanej przez ustawodawcę do prowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków. Zakres prac modernizacyjnych jako jednego z zadań związanych z prowadzeniem ewidencji, obejmuje m.in. prace kameralne i terenowe mające na celu aktualizację informacji o gruntach, budynkach i lokalach, a także zmianę nośnika informacji z postaci analogowej na cyfrową.

Podczas prac m.in. określone zostaje położenie punktów granicznych oraz przebieg granic działek ewidencyjnych. Następuje to w pierwszej kolejności na podstawie istniejącej wiarygodnej dokumentacji geodezyjnej, a w przypadku jej braku dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych pozyskiwane są w wyniku geodezyjnych pomiarów terenowych lub fotogrametrycznych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic. W większości zamówień równolegle pracami obejmowane są także nieruchomości budynkowe oraz lokalowe.

Wynikiem prac modernizacyjnych jest aktualny rejestr publiczny danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów, budynków i lokali oraz danych dotyczących właścicieli nieruchomości.

Digitalizacja

Celem digitalizacji jest przekształcenie treści analogowej na cyfrową, co pozwala zabezpieczyć często unikatowe zbiory archiwalne w formie cyfrowej, a następnie udostępniać dokumenty w formie elektronicznej. Naszą pracę rozpoczynamy od analizy potrzeb Klienta i dobraniu rozwiązań technologicznych gwarantujących osiągnięcie założonych rezultatów.

Planując proces wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie w digitalizacji różnorodnej dokumentacji (wielkoformatowe mapy, niestandardowe nośniki danych, tj. kalka, folia, blacha, XIX-wieczne dokumenty). Zapewniamy bezpieczeństwo cyfryzowanej dokumentacji podczas transportu oraz na każdym etapie prac, jak również gwarantujemy ochronę danych osobowych i danych wrażliwych dzięki wdrożonym procedurom bezpieczeństwa informacji.

Nasza doświadczona kadra oraz zautomatyzowane, a także manualne kontrole na wszystkich etapach produkcji, gwarantują wysokiej jakości produkt końcowy.

W ramach procesu skanujemy dokumentację, geokodujemy dokumenty w oparciu o ich treść, kategoryzujemy i segregujemy dokumenty oraz tworzymy ich struktury, drzewa katalogowe, analizujemy treść dokumentów i tworzymy bazy informacji charakteryzujących dokumenty (metadane), zasilamy system Klienta zdigitalizowanymi dokumentami i ich metadanymi.

Opracowanie danych przestrzennych

Posiadamy własne centrum przetwarzania danych przestrzennych świadczące usługi outsourcingu w tym zakresie. W procesie opracowania danych rastrowych, LIDAR, wektorowych i obiektowych, dostarczanych nam przez Klienta lub pozyskiwanych przez MGGP S.A., przekształcamy surowe dane w pełnowartościowe informacje przestrzenne. W zakres prac wchodzi konwersja, analiza, integracja i wizualizacja opracowywanych danych przestrzennych Wykorzystując specjalistyczne narzędzia i nowoczesne technologie zapewniamy szybką i profesjonalną realizację powierzanych nam zleceń. Nasi eksperci mają wieloletnie doświadczenie w opracowaniu danych przestrzennych różnorodnych branż, formatów i standardów dzięki czemu możemy dostarczać produkty najwyższej jakości.

Opracowania formalno – prawne

W ramach opracowań formalno-prawnych wykonujemy prace geodezyjne związane z regulacją stanu prawnego granic, sporządzamy mapy z projektami podziału nieruchomości w zakresie inwestycji drogowych, kolejowych, gazowych, a także przeprowadzamy ustalenia linii brzegowych cieków. Wspieramy w tym zakresie inwestora na każdym etapie procesu realizacji inwestycji.

NMT/NMPT

Numeryczny Model Terenu oraz Numeryczny Model Pokrycia Terenu to jedne z podstawowych produktów fotogrametrycznych. Aktualnie świadczymy usługi ich opracowania z wykorzystaniem bazowej chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego LiDAR. NMT oraz NMPT powstają w procesie przetworzenia i klasyfikacji punktów mierzonych przy użyciu technologii laserowej. NMT jest numerycznym odzwierciedleniem rzeźby terenu, zaś NMPT jest dodatkowo wzbogacony o obiekty znajdujące się na powierzchni terenu.

Osnowy geodezyjne

W ramach prac związanych z zakładaniem osnów wykonujemy osnowy realizacyjne sytuacyjno-wysokościowe oraz osnowy państwowe. W trakcie realizacji zadań kolejowych projektujemy, zakładamy, mierzymy oraz wyrównujemy wszystkie wymagane na danym etapie realizacji inwestycji osnowy, w tym: kolejową podstawową osnowę poziomą, kolejową szczegółową osnowę poziomą, kolejową osnowę wysokościową, kolejową osnowę specjalną – KOS.

Utworzenie/dostosowanie baz BDOT500 oraz GESUT

Wykonujemy zadania związane z utworzeniem, dostosowaniem bądź aktualizacją BDOT500 oraz bazy GESUT. Realizujemy projekty obejmujące wszechstronny zakres zadań w różnorodnym oprogramowaniu, dostosowanym do potrzeb zamówienia. W skład prac wchodzą takie zadania jak: konwersja danych do obowiązującego modelu, uzupełnianie danych na podstawie dokumentacji geodezyjnej, digitalizacja zasobów analogowych wraz z ich weryfikacją na podstawie aktualnych źródeł, m.in.: ortofotomapy, map wywiadu terenowego, czy też danych branżowych. Dodatkowo wykonujemy działania synchronizacyjne z Ewidencją Gruntów i Budynków. W celu zapewnienia integralności bazy GESUT z zasobami branżowymi prowadzimy także uzgodnienia inicjalnej bazy z podmiotami władającymi sieciami uzbrojenia terenu.

Wynikiem prac są aktualne, spójne i zharmonizowane bazy GESUT oraz BDOT500.

Opracowania mapowe

W ramach realizowanych opracowań mapowych wykonujemy mapy do celów planistycznych oraz mapy do celów projektowych. Obecnie są one wykonywane jako mapy numeryczne 2D lub 3D. Najczęściej podstawą ich opracowania jest materiał gromadzony w zasobach cywilnych ODGiK lub jednostkach specjalnych, które prowadzą zasób geodezyjny dla terenów zamkniętych. Materiał wyjściowy poddawany jest wywiadowi terenowemu oraz uzupełniającemu pomiarowi bezpośredniemu w terenie. W trakcie wykonywania map do celów projektowych tworzymy numeryczny model terenu (NMT), dokonujemy wywiadów branżowych, pozyskujemy informacje z MPZP oraz zakładamy wymagane przepisami osnowy, w tym min.: kolejową podstawową osnowę poziomą, kolejową szczegółową osnowę poziomą, kolejową osnowę wysokościową. Wykonujemy również mapy branżowe dla inwestycji gazowych oraz ortofotomapy.

Geodezyjna obsługa inwestycji

W ramach geodezyjnej obsługi inwestycji wykonujemy kompleksowe prace geodezyjne w trakcie budowy dróg i kolei (w zakresie wszystkich branż, w tym również obiektów mostowych), obiektów kubaturowych, sieci energetycznych, rurociągów. W zakres wykonywanych prac wchodzą min.: zakładanie i pomiar osnów realizacyjnych, tyczenia, pomiary kontrolne i bieżące inwentaryzacje. Wykonujemy pomiary osiadań i przemieszczeń obiektów i konstrukcji. Opracowujemy bilanse robót ziemnych oraz prowadzimy okresowe pomiary kubatury robót ziemnych. Opracowujemy modele 3D do systemów sterowania maszyn. Na koniec inwestycji wykonujemy geodezyjną dokumentację powykonawczą, w tym w zależności od inwestycji, min.: mapy powykonawcze, profile, protokoły regulacji osi torów. Wykonujemy również stabilizację punktów granicznych i pasa drogowego.

Pomiary przekrojów rzecznych

W zakresie pomiaru przekrojów rzek realizujemy kompleksowe prace geodezyjne związane z tworzeniem Map Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego, w tym w szczególności wykonujemy pomiary przekrojów korytowych cieków i zbiorników wodnych, pomiary parametrów obiektów mostowych, obiektów hydrotechnicznych oraz wałów przeciwpowodziowych. Do pomiarów wykorzystujemy klasyczne geodezyjne instrumenty pomiarowe jak również wykonujemy pomiary batymetryczne. Wykonujemy również opracowanie warstw przestrzennych przekrojów korytowych, przekrojów dolinowych, obiektów inżynierskich, obwałowań przeciwpowodziowych.

Ortofotomapa

Kolejny z produktów fotogrametrycznych. Jest to rastrowy obraz powierzchni terenu powstały w wyniku przetworzenia zdjęć lotniczych w rzucie ortogonalnym dla dowolnego regionu. Ortofotomapę wykonujemy w barwach rzeczywistych (R, G, B) lub z zastosowaniem bliskiej podczerwieni (NIR, R, G), w zadanym układzie współrzędnych i żądanej skali. Dzięki wysokiej dokładności, ortofotomapa odpowiada klasycznej mapie, aczkolwiek jako że materiałem źródłowym są najczęściej zdjęcia lotnicze, jest dużo łatwiejsza do interpretacji niż klasyczna mapa wektorowa. Z powodzeniem wykorzystywana jako źródło informacji w wielu dziedzinach, m.in. do monitorowania zmian zachodzących w środowisku, opracowywania analiz fotointerpretacyjnych oraz do pomiarów odległości, czy też wymiarów obiektów znajdujących się na niej.

Skaning laserowy

Realizujemy usługę klasyfikacji chmury punktów pochodzącej z lotniczego skaningu laserowego. Zakres prac dostosowujemy do wymagań Klienta. Wytyczne techniczne mogą dotyczyć zarówno rodzajów i ilości klas wynikowego produktu, jak i opracowania dodatkowych produktów pochodnych, m.in.: numeryczny model terenu, numeryczny model pokrycia terenu, różnego rodzaju modele 3D i wizualizacje.

Zarządzanie i nadzór nad budową infrastruktury paliw gazowych

Wykonujemy usługi dla firm strategicznych dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa narodowego jakimi są Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., największa spółka Grupy Kapitałowej PGNiG.

Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM S.A. jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego, natomiast kluczowym zadaniem PSG Sp. z o.o. jest niezawodny i bezpieczny transport paliw gazowych siecią dystrybucyjną bezpośrednio do odbiorców końcowych oraz sieci innych operatorów lokalnych.

Świadczymy usługi budowlanego nadzoru inwestorskiego, przyrodniczego i zarządzamy realizacją inwestycji, koniecznych do wykonania w celu realizacji kluczowych zadań obu Spółek.

Sprawujemy przy tym nadzór geodezyjny, spawalniczy, archeologiczny, BHP, saperski. Przed rozpoczęciem inwestycji w tzw. fazie przygotowawczej, analizujemy dokumentację projektową i wydane decyzje w celu wskazanie ewentualnych nieprawidłowości do poprawy. Szczególną rolę podczas zarządzania budową gazociągów odgrywa system zarządzania jakością, nakładający na wszystkich uczestników procesu budowlanego szereg obowiązków, gwarantujących bezpieczeństwo na budowie i później w fazie eksploatacji oraz spełnienie oczekiwań i wymogów Inwestorów.

Każdym zespołem nadzorowym zarządza Kierownik Kontraktu, posiadający w swojej dyspozycji Inspektorów nadzoru i Asystentów w każdej branży oraz dodatkowo wykwalifikowany zespół Ekspertów zajmujących się rozliczeniami, ochroną środowiska, technologią oraz badaniami nieniszczącymi, robotami spawalniczymi, ochroną przeciwkorozyjną i zarządzaniem jakością.

Doradztwo i wsparcie techniczne (system B2B)

Wykorzystując doświadczenie zawodowe z realizacji największych inwestycji infrastrukturalnych, które swoim zakresem obejmują praktycznie wszystkie możliwe zagadnienia z obszaru inżynierii oraz zarządzania skomplikowanymi logistycznie projektami o bardzo dużej wartości i stosunkowo krótkim oraz nieprzekraczalnym terminie realizacji, świadczymy usługi szeroko rozumianego konsultingu inżynierskiego w systemie B2B, dla podmiotów biorących udział w budowlanych procesach inwestycyjnych.

Zapewniamy specjalistów w każdej branży, posiadających odpowiednie uprawnienia oraz obsługę prawną dotyczącą roszczeń, powstających pomiędzy stronami umów podczas realizacji dowolnych zadań inwestycyjnych.

Zarządzanie i nadzór nad budową inwestycji kubaturowych

Dla branży deweloperskiej oraz podczas realizacji wszelkich obiektów użyteczności publicznej świadczymy usługi w pełnym lub wybranym zakresie usług jako Inwestor Zastępczy.

Na etapie realizacji inwestycji zapewniamy nadzór inwestorski oraz koordynujemy przebieg całej inwestycji wraz z jej rozliczeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

W zakres usług oprócz wymaganego prawem budowlanym pełno branżowego nadzoru inwestorskiego, zapewniamy również nadzór geodezyjny, geotechniczny, geologiczno – inżynierski, konserwatorski, przyrodniczy i archeologiczny.

Weryfikujemy i koordynujemy prace projektowe, rozliczamy inwestycję, kontrolujemy jakość materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę. Wykonujemy w razie potrzeby badania laboratoryjne w akredytowanych jednostkach z którymi współpracujemy na terenie całej Polski. Zapewniamy obsługę prawną oraz specjalistów od harmonogramowania i raportowania.

Nasz udział jako profesjonalnego podmiotu, biorącego udział w przygotowaniu i realizacji inwestycji deweloperskiej jest pozytywnie postrzegany przez Fundusze Inwestycyjne lub Banki zaangażowane przez Inwestora w finansowanie projektu.

Zarządzanie i nadzór nad budową infrastruktury drogowej

Wykonujemy usługi dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, będącej zarządcą dróg krajowych w Polsce oraz dla pozostałych zarządców dróg. Usługi te polegają na kompleksowym zarządzaniu i sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad budową autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Weryfikujemy i koordynujemy prace projektowe w przypadku realizacji kontraktów w systemie „zaprojektuj i buduj”. Sprawujemy kontrolę nad pracami archeologicznymi, środowiskowymi i geodezyjnymi. Dokonujemy kontroli w zakresie jakości wykonywanych robót i ich ilości. Analizujemy postęp robót, monitorując postęp prac projektowych i robót budowlanych oraz ich zgodność z Programem. Prowadzimy badania kontrolne wbudowywanych materiałów i dokonujemy odbiorów robót. Rozliczamy na bieżąco Kontrakt, wystawiając Przejściowe Świadectwa Płatności. Wykonujemy również czynności w zakresie działań promocyjnych. Po zakończeniu robót budowlanych, pełnimy nadzór w okresie usuwania usterek i wad.

Każdym zespołem nadzorowym zarządza Inżynier Kontraktu i Inżynier Rezydent, posiadający w swojej dyspozycji Inspektorów nadzoru i Asystentów w każdej branży oraz dodatkowo wykwalifikowany zespół Ekspertów zajmujących się roszczeniami, rozliczeniami, ochroną środowiska, technologią itp.

Większość kontraktów drogowych realizujemy w oparciu o Warunki Kontraktowe zalecane do stosowania przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów FIDIC.

Zarządzanie i nadzór nad budową infrastruktury kolejowej

Wykonujemy usługi dla zarządcy narodowej sieci linii kolejowych w Polsce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., polegające na zarządzaniu i sprawowaniu nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych, związanych z budową i przebudową stacji oraz linii kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zarządzamy Kontraktem i dokonujemy rozliczeń Wykonawcy robót. Opiniujemy i koordynujemy dokumentację projektową w przypadku realizacji kontraktów w systemie „zaprojektuj i buduj”. Weryfikujemy jakość wbudowywanych materiałów i ich zgodność z wymaganiami Kontraktu, postawionymi przez Inwestora. Dokonujemy weryfikacji obmiarów i prac geodezyjnych. Prowadzimy nadzór w zakresie ochrony środowiska i archeologii. Analizujemy postęp Robót i ich zgodność z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Realizujemy obowiązki związane z umowami przyłączeniowymi i umowami na usunięcie kolizji, dotyczącymi wykonania Robót budowlanych i instalacyjnych, obejmujących zasilanie sieci trakcyjnej i odbiorów nietrakcyjnych. Dokonujemy odbiorów w okresie realizacji robót i pełnimy nadzór w okresie gwarancji i zgłaszania wad. Szczególną wagę poświęcamy bezpieczeństwu ruchu kolejowego, uwzględniając procedury Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, określone w Regulacjach PKP PLK.

Każdym zespołem nadzorowym zarządza Inżynier Projektu i Inżynier Rezydent, posiadający w swojej dyspozycji Inspektorów nadzoru i Asystentów w każdej branży oraz dodatkowo wykwalifikowany zespół Ekspertów zajmujących się roszczeniami, rozliczeniami, ochroną środowiska, technologią i zamknięciami torowymi. Szczególną rolę odgrywają Eksperci w zakresie sterowania ruchem kolejowym, sieci trakcyjnych, układów torowych oraz systemów telekomunikacyjnych GSM-R, MPLS, DWDM, NSS, BSS, ETCS.

Wszystkie kontrakty kolejowe realizujemy w oparciu o Warunki Kontraktowe zalecane do stosowania przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów FIDIC.

Projektowanie infrastruktury paliw gazowych

MGGP S.A. świadczy profesjonalne usługi projektowe związane z wykonaniem kompletnych dokumentacji projektowych, w ramach których opracowujemy wariantowe koncepcje, studia wykonalności, techniczno-ekonomiczne analizy wykonalności przejść bezwykopowych, opracowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak również decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, dokumentacji i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie projektów budowalnych zakończonych uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na budowę dla inwestycji liniowych z sektora paliw gazowych oraz infrastruktury technologicznej niezbędnej do ich obsługi. Wykonujemy również wielobranżowe projekty wykonawcze w zakresie branży liniowej i technologicznej, w tym m.in.: ochrony katodowej, architektura-konstrukcje, AKPiA, drogowej, elektrycznej, teletechnicznej, ochrony katodowa, mechanicznej, zakończone wielobranżowymi przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi, dokumentacją odbiorową dla potrzeb UDT, projektami prób ciśnieniowych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji wodnoprawnych, projektów organizacji ruchu jak również projektów organizacji robót, wraz ze  sprawowaniem Nadzoru Autorskiego w myśl Prawa Budowlanego, zapewniając projektantów i ekspertów posiadających uprawnienia budowlane do projektowania oraz doświadczenie zawodowe we właściwej specjalności.

Projektowanie infrastruktury kolejowej

Usługi w zakresie infrastruktury  kolejowej to jeden z najistotniejszych segmentów działalności MGGP S.A. Spółka zrealizowała lub realizuje inwestycje w zakresie budowy i modernizacji sieci kolejowych niejednokrotnie o kluczowym znaczeniu krajowym oraz międzynarodowym takich jak Rail Baltica czy też  budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna.

MGGP S.A. w ramach swojej oferty realizuje opracowania projektowe poczynając od koncepcji programowo-przestrzennych (wraz z niezbędnymi analizami techniczno-ekonomicznymi) poprzez projekty budowlane i wykonawcze, opracowania środowiskowe (Inwentaryzacje przyrodnicze, Karty Informacyjne Przedsięwzięcia, Raporty środowiskowe), uzyskiwanie wszelkich, niezbędnych do realizacji inwestycji, decyzji i pozwoleń, kończąc na opracowaniu dokumentacji przetargowej i nadzorze autorskim w trakcie robót budowlanych.

Lata doświadczeń w realizacji wielobranżowych dokumentacji projektowych  dla PKP PLK  (m.in. w zakresie projektów układów torowych wraz z podtorzem i odwodnieniem, projektów peronów wraz z mała architekturą, dróg dojścia dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się, obiektów inżynieryjnych o rożnym stopniu skomplikowania czy też rozwiązań sieciowych zapewniających pełną funkcjonalność założeń projektowych) a także dzięki kadrze wysoko wykwalifikowanych Specjalistów z różnych dziedzin gwarantujemy profesjonalną i terminową realizację powierzonych zadań na każdym etapie inwestycji.

Paszportyzacja

W procesie paszportyzacji inwentaryzujemy majątek sieciowy przedsiębiorstw, skupiając się na dostarczeniu kompleksowej informacji o danych technicznych, hierarchii i położeniu w przestrzeni poszczególnych elementów sieci. Nasi eksperci analizują potrzeby biznesowe Klienta oraz charakter, stan i kompletność istniejących danych, po to by wypracować i zaproponować optymalne dla Klienta rozwiązania. Weryfikację informacji i uzupełnienie zidentyfikowanych braków realizujemy w procesie inwentaryzacji, którego metody i techniki dobieramy adekwatnie do potrzeb. Zintegrowanymi danymi zasilamy bazy danych systemów GIS. W procesie paszportyzacji dostarczamy naszym Klientom dane do efektywnego zarządzania majątkiem sieciowym.

Środowisko i gospodarka wodna
bottom of page