top of page

W ramach inwestycji została wybudowana jednojezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości 15.3 km, a także węzeł łączący obwodnicę z drogą powiatową oraz cztery ronda komunikujące obwodnicę ze Stalową Wolą, strefą przemysłową, Niskiem oraz z drogą krajową DK19. Inwestycja obejmowała także m.in. budowę dróg obsługujących przyległy teren, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, przebudowę infrastruktury technicznej oraz budowę murów oporowych i 19-stu obiektów inżynierskich: (mosty, wiadukty drogowe, wiadukt nad linią kolejową, przejazdy gospodarcze, przejścia dla zwierząt, przejścia dla pieszych).
15 maja 2021 r. obwodnica została oddana do użytkowania.
Zakresem prac zrealizowanych przez MGGP S.A. była kompleksowa obsługa geodezyjna w trakcie budowy, która polegała min. na: założeniu i pomiarze osnowy realizacyjnej, geodezyjnym wyznaczeniu położenia obiektów budowlanych oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej, wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia podziemnego terenu, bieżącej obsłudze geodezyjnej robót budowlanych, sporządzaniu inwentaryzacji powykonawczych robót zanikających, stabilizacji punktów granicznych i świadków PD (pasa drogowego) oraz sporządzeniu inwentaryzacji końcowej zrealizowanej inwestycji.

Obwodnica Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77

Mostostal Warszawa S.A. - lider
ACCIONA CONSTRUCCION S.A. - partner

Obwodnica Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77
bottom of page