top of page

Głównym celem realizacji inwestycji było wyprowadzenie z obszarów miejskich ruchu tranzytowego, szczególnie uciążliwego dla mieszkańców. Budowa obwodnicy uwolniła obszary zabudowane od wzmożonego ruchu samochodowego i jednocześnie podniosła bezpieczeństwo podróżowania dzięki zmniejszeniu liczby skrzyżowań oraz likwidacji bezpośrednich wjazdów na drogę z posesji. W ramach realizowanej inwestycji zostały wybudowane min. 7 km drogi krajowej oraz 9 obiektów mostowych.
Zadaniem MGGP S.A. na przedmiotowym kontrakcie było zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej. Przedmiotem prowadzonej obsługi było: założenie oraz pomiar osnowy realizacyjnej dla całego odcinka, inwentaryzacja stanu zerowego pasa drogowego, tyczenie obiektów i inwentaryzacje robót zanikających, odbiory warstw konstrukcyjnych, obmiary rozliczeniowe, bieżąca obsługa geodezyjna obiektów mostowych, pomiary osiadań obiektów.
Po zakończeniu robót budowlanych została sporządzona inwentaryzacja końcowa oraz mapa powykonawcza.

Obwodnica Iłży w ciągu DK9

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.

Obwodnica Iłży w ciągu DK9
bottom of page