top of page

Przedmiot prac obejmował:
1) wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych obejmujących weryfikację i poprawę jakości bazy danych EGiB do zgodności z modelem pojęciowym poprzez modernizację EGiB w jednostce ewidencyjnej Mszana Dolna - gmina – w zakresie danych dotyczących: granic obrębów ewidencyjnych, granic działek ewidencyjnych, granic użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń, budynków, obiektów trwale związanych z budynkami, nieruchomości lokalowych, wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do zakończenia postępowań administracyjnych toczących się w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Limanowej;
2) opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo - kartograficznego,
udział w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego
wynikających z uwzględnionych zastrzeżeń;
3) wykonanie prac geodezyjnych, niezbędnych do konwersji i aktualizacji danych EGiB;
4) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego starosty utworzonych zbiorów danych EGiB.
Zbiory punktów granicznych niezbędnych do numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych utworzono na m.in. podstawie materiałów zgromadzonych w PZGiK, cechujących się odpowiednią wiarygodnością i jakością lub doprowadzonych do odpowiedniej jakości w drodze geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz obliczeń.
Obszarem objętym ustaleniem i pomiarem zgodnie z OPZ były przypadki:
I. występowania kolizji budynków z granicami nieruchomości gruntowych. Ustaleniom podlegały całe działki, dla których stwierdzono kolizje, bądź położenie budynku w granicy.
II. występowania przekroczenia 40% rozbieżności powierzchni między mapą numeryczną a bazą opisową. Czynności ustalenia zostały wcześniej poprzedzone analizą dokumentacji źródłowej, np. stanów prawnych w księgach wieczystych, operacie założenia ewidencji gruntów, jednostkowych opracowaniach geodezyjnych, itp.
III. występowania działek ewidencyjnych, których geometrię stanowił więcej niż jeden poligon zamknięty oraz występowania gruntów niejednorodnych pod względem prawnym.
W ramach przedmiotu zamówienia dokonano weryfikacji i aktualizacji użytków gruntowych. Wywiadem terenowym i pomiarem objęto także budynki. Założono Arkusze Danych Ewidencyjnych Budynków i Lokali.
Z przeprowadzonych prac kameralnych i terenowych opracowano projekt operatu opisowo - kartograficznego, który podlegał wyłożeniu do wglądu zainteresowanych osób.
Produktem wynikowym jest numeryczna mapa ewidencyjna oraz baza opisowa EGiB w treści wymaganej rozporządzeniem.
Obszar opracowania obejmował: 17009 ha, 56840 działek, 11417 budynków.

Modernizacja EGiB,Gmina Mszana Dolna

Powiat Limanowski

Modernizacja EGiB,Gmina Mszana Dolna
bottom of page