top of page

Przedmiot zamówienia obejmował:
1. wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB - w zakresie danych dotyczących: granic obrębów ewidencyjnych, działek ewidencyjnych, użytków gruntowych, budynków, obiektów trwale związanych z budynkami,nieruchomości lokalowych, podmiotów ujawnionych w ewidencji;
2. opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych zastrzeżeń;
3. wykonanie prac geodezyjnych i informatycznych, niezbędnych do konwersji i aktualizacji danych EGiB;
4. wprowadzenie do systemu teleinformatycznego utworzonych przez wykonawcę zbiorów danych EGiB.

Głównym celem opracowania było utworzenie bazy ewidencji gruntów poprzez analizę, wykorzystanie materiałów zasobu Pzgik i wprowadzenie do numerycznej mapy EGiB, a w przypadku braku wiarygodnej i spełniającej standardy dokładnościowe dokumentacji - ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych.
Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych odbyły się zgodnie z § 37 ust.2 rozporządzenia w sprawie egib (na podst. obowiązującego wówczas rozporządzenia Dz.U. z 2016, poz.1034).
Aktualizacji i pomiarowi podlegały również budynki oraz elementy im towarzyszące, a także użytki gruntowe, głównie zabudowane i zurbanizowane.
Projekt operatu opisowo-kartograficznego został wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych i prawnych, w trakcie którego można było zapoznać się z wynikami prac i złożyć ewentualne uwagi, które następnie zostały rozpatrzone.
Produktem wynikowym jest numeryczna mapa ewidencyjna oraz baza opisowa EGiB w treści wymaganej rozporządzeniem.
Obszar opracowania obejmował: 1942 ha, 10350 działek, 7363 budynków.

Modernizacja EGiB,BDOT, GESUT Miasto Łańcut

Powiat Łańcucki

Modernizacja EGiB,BDOT, GESUT Miasto Łańcut
bottom of page