top of page

Modernizacja linii kolejowej nr 90 (E30/C-E30) Kraków Główny Osobowy – Medyka na odcinku od Tarnowa do Dębicy obejmowała przebudowę linii w celu dostosowania jej do wymogów międzynarodowych.
Zakresem zrealizowanych przez MGGP S.A. prac kontraktowych było wykonanie obsługi geodezyjnej modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Tarnów – Dębica w km 80+200 – 111+500, tj. na długości 31.3 km. W szczególności przedmiotowe prace polegały na:
1. Założeniu i pomiarze osnowy geodezyjnej z określeniem współrzędnych x, y, h punktów osnowy, w celu wykorzystania ich jako systemu odniesienia do projektowania, realizacji robót budowlanych, wykonania pomiarów powykonawczych.
2. Tyczeniu, pomiarach kontrolnych i powykonawczych po zrealizowaniu obiektów budowlanych w zakresie branż:
a) torowa (tory z rozjazdami, perony, odwodnienie podtorza),
b) sieci uzbrojenia terenu (energetyczna, teletechniczna, sterowania ruchem kolejowym, sanitarna),
c) drogowa (drogi, ronda, parkingi, ciągi pieszo-rowerowe),
3. Sporządzeniu dokumentacji powykonawczej zrealizowanej inwestycji, w tym:
a) mapy syt-wys w skali 1:500,
b) profil podłużny linii kolejowej,
c) protokołów zdawczo-odbiorczych regulacji osi torów.

LK E30 Tarnów - Dębica

Feroco S.A.,
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.

LK E30 Tarnów - Dębica
bottom of page