top of page

Zakresem zrealizowanych przez MGGP S.A. prac kontraktowych było wykonanie obsługi geodezyjnej modernizacji linii kolejowej E30 na odcinku Bochnia – Biadoliny w km 39+000 – 61+300, tj. na długości 22.3 km. W szczególności przedmiotowe prace polegały na:
1. Założeniu i pomiarze osnowy geodezyjnej z określeniem współrzędnych x, y, h punktów osnowy, w celu wykorzystania ich jako systemu odniesienia do projektowania, realizacji robót budowlanych, wykonania pomiarów powykonawczych.
2. Tyczeniu, pomiarach kontrolnych i powykonawczych po zrealizowaniu obiektów budowlanych w zakresie branż:
a) torowa (tory z rozjazdami, perony, odwodnienie podtorza),
b) sieci uzbrojenia terenu (energetyczna, teletechniczna, sterowania ruchem kolejowym, sanitarna),
c) obiekty inżynierskie (6 mostów, 9 wiaduktów, 13 przepustów, 2 przejścia podziemne),
d) drogowa (drogi, ronda, parkingi, ciągi pieszo-rowerowe).
3. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zrealizowanej inwestycji, w tym:
a) mapy syt-wys w skali 1:500,
b) profil podłużny linii kolejowej,
c) protokołów zdawczo-odbiorczych regulacji osi torów.

LK E30 Bochnia - Biadoliny

PKP Energetyka S.A.

LK E30 Bochnia - Biadoliny
bottom of page