top of page

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.: Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica Państwa), etap I odcinek Białystok Ełk
Zakres opracowania: 99 km

Planowane przedsięwzięcie dotyczy części linii kolejowych należących do korytarza transportowego linii E 75 Warszawa – Białystok – Suwałki – Trakiszki - granica państwa, stanowiącego część sieci bazowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Linia jest elementem ciągu komunikacyjnego Rail Baltica w zakresie powiązań regionalnych, międzyregionalnych i międzynarodowych jako korytarza kolejowego łączącego Warszawę przez Kowno i Rygę z Tallinnem.
Modernizacja linii kolejowej usprawni system transportu kolejowego, zwiększy bezpieczeństwo podróży oraz skróci czas podróżowania. Ponadto zastosowane rozwiązania minimalizujące oddziaływanie linii na środowisko, będą pozytywne dla społeczności lokalnych.
Zadanie pn. „Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk” wpisane jest na listę projektów kolejowych o znaczeniu krajowym w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) Warszawa, sierpień 2014 r.

Linia kolejowa E 75 - Odcinek Białystok - Ełk

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Linia kolejowa E 75 - Odcinek Białystok - Ełk
bottom of page