top of page

Zakresem zrealizowanych przez MGGP S.A. prac była kompleksowa obsługa geodezyjna wszystkich robót budowlanych na kontrakcie oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym w szczególnosci obsługa budowy:
- Autostrady A4 o długości 4,01 km,
- 8 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt),
- węzła „Rzeszów Zachód”,
- Obwodu Utrzymania Autostrady,
- dróg dojazdowych i wewnętrznych,
- przebudowy i budowy urządzeń infrastruktury technicznej,
- urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Autostrada A4 jest częścią trasy międzynarodowej E-40, leżącej w III transeuropejskim korytarzu transportowym. Na odcinku od Węzła Rzeszów Zachód do Węzła Rzeszów Centrum wykonawca prac budowlanych wykonał konstrukcję drogi oraz wybudował dwupoziomowy bezkolizyjny węzeł z drogą S19 oraz skrzyżowania z drogami poprzecznymi.

Autostrada A4 Węzeł Rzeszów Zachód - Węzeł Rzeszów Centrum

Budimex S.A.

Autostrada A4 Węzeł Rzeszów Zachód - Węzeł Rzeszów Centrum
bottom of page