Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od Węzła „Jaroszewo” (bez węzła) do granicy województwa o długości około 25,1 km”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy

Zakres opracowania (długość odcinka): 25,1 km

Okres realizacji: listopad 2015 – nadal

Droga ekspresowa S5 to jedna z największych inwestycji realizowanych w Polsce. Trasa biegnąca z południa w kierunku północnym spinać będzie cztery wielkie aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk, stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju.

Zakres zarządzania i nadzoru Kontraktem przez MGGP S.A. dotyczył m.in.:

 • budowę drogi ekspresowej S5 o dł. około 25,1 km o przekroju dwujezdniowym tj. 2 x 2 parametrach technicznych drogi klasy S, kategorii ruchu KR7, klasy obciążeń obiektów A + Stanag 150,

 • budowę 4 węzłów i przejazdów drogowych (w tym: 4 wiaduktów drogowych w ciągu drogi S5, 6 wiaduktów drogowych nad drogą S5, 1 mostu nad rzeką, 3 przejść dla zwierząt, 2 kładek dla pieszych) jako powiązanie z istniejącym układem drogowym. Budowę 2 Miejsc Obsługi Podróżnych,

 • budowę i przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych i wewnętrznych, budowę chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych,

 • budowę dróg dojazdowych/serwisowych wraz ze zjazdami na przyległe działki,

 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu: stałej organizacji ruchu, barier ochronnych, ekranów przeciwolśnieniowych, akustycznych, przeciwhałasowych ziemnych, balustrad, oświetlenia drogowego, ogrodzenie pasa drogowego, słupki prowadzące oraz znaki kilometrowe i hektometrowe, oznakowanie poziome i pionowe wraz z konstrukcjami wsporczymi,

 • remont DK-5 oraz roboty wynikające z konieczności podłączenia drogi ekspresowej do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu do użytkowania i zmianą organizacji ruchu w szczególności oznakowania kierunkowego,

 • budowę systemu osłony przeciwhałasowej,

 • budowę zasilania dla oświetlenia, przepompowni, systemu osłony meteorologicznej,

 • budowę kanału technologicznego, budowę kanalizacji teletechnicznej dla systemu zarządzania ruchem, budowę urządzeń do zarządzania ruchem,

 • budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową grawitacyjną i ciśnieniową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, drenaż, osadniki i separatory, przepompownie wód deszczowych i inne,

 • budowę wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,

 • przebudowę cieków wodnych oraz rowów i urządzeń melioracyjnych, oczyszczenie, udrożnienie i właściwe zabezpieczenie (odcięcie) istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego działania urządzeń melioracyjnych przejmujących wody z terenu i z pasa drogowego,

 • przeniesienie roślin objętych ochroną, wycinkę zieleni, zagospodarowanie terenu zielenią,

 • budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej m.in. sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjnej, sieci elektroenergetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia, sieci średniego i niskiego ciśnienia związaną z likwidacją kolizji,

 • przebudowa sieci gazowej PERN - ropociąg,

 • wykonanie urządzeń ochrony środowiska m.in. ogrodzeń, wygrodzeń naprowadzających, przejść dla zwierząt, ekranów akustycznych,

 • rozbiórkę obiektów budowlanych oraz budowę i przebudowę innych obiektów i urządzeń,

 • wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,

 • przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie,

 • wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia drogi ekspresowej do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu do użytkowania i zmianą organizacji ruchu w szczególności oznakowania kierunkowego,

 • wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją

 • wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia projektowanego odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.

MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6

33-100 Tarnów

tel.: +48 (14) 626 38 90

fax: +48 (14) 626 45 39

e-mail: mggp@mggp.com.pl

 • LinkedIn
 • Facebook

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego według norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN 14001:2015-09

Copyright © MGGP SA