Zarządzanie kontraktem w zakresie: „Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów – Nowa sól od km 286+043,00 do km 299+350,00” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Zielonej Górze

Zakres opracowania (długość odcinka): 13,3 km

Okres realizacji: październik 2015 – październik 2020

Przedmiotem inwestycji była budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól – od km 286+043 do km 299+350 (odc. Węzeł Zielona Góra Północ – Węzeł Niedoradz)” o długości odcinka 13,307 km i parametrach technicznych drogi klasy S.

 

W ramach inwestycji drogi S3 wykonano również budowę drogi łączącej drogę S3 z ulicą Kętrzyńską, która wraz z budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 273 Wrocław - Szczecin miała za zadanie umożliwić połączenie Węzła Zielona Góra Północ z droga wojewódzką nr 282 (tzw. Szosa Kisielińska).

Zakres zarządzania i nadzoru Kontraktem przez MGGP S.A. obejmował m.in.:

 • budowę odcinka drugiej jezdni drogi ekspresowej o dł. 13,307 km o przekroju poprzecznym 1 x 2 pasy ruchu i parametrach technicznych drogi klasy S,

 • przebudowę/budowę dróg poprzecznych z uwagi na budowę łącznika do ul. Kętrzyńskiej,

 • budowę dróg serwisowych dla obsługi przyległego terenu i powiązania istniejącej sieci dróg lokalnych i gospodarczych,

 • budowę 4 przejazdów gospodarczych w ciągu drogi S3 (wiaduktów), rozbiórkę wiaduktu drogowego zlokalizowanego nad drogą S3, budowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi S3 zlokalizowanego nad linią kolejową, budowę wiaduktu drogowego w ciągu łącznika do drogi Kisielińskiej zlokalizowanego nad linią kolejową, budowę 4 drogowych wiaduktów zlokalizowanych na węźle Zielona Góra Północ, budowę 2 przejść dla zwierząt zlokalizowanych nad drogą S3 (DPG), budowę 14 przepustów (w tym przejść dolnych dla zwierząt małych i średnich),

 • rozbiórkę fundamentów budynku magazynowo – produkcyjnego leżących w granicach pasa drogowego,

 • płytką wymianę gruntu (do 3 m), wzmocnienie geosyntetykiem nasypu na gruncie słabonośnym,

 • wykonanie powierzchniowego odwodnienia z odprowadzeniem wody do rowów otwartych, lub do kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiorników podziemnych i retencyjnych,

 • wykonanie urządzeń związanych z ochroną środowiska, urządzeń podczyszczających wody deszczowe spływające z jezdni, nasadzeń zieleni,

 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu: barier energochłonnych w pasie dzielącym i na krawędziach korony drogi, przejazdu awaryjnego przez pas dzielący oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową, ogrodzenie pasa drogowego, oznakowanie poziome i pionowe wraz z konstrukcjami wsporczymi,

 • budowę ekranów akustycznych,

 • przebudowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę sieci gazowej wysokoprężnej i niskoprężnej,

 • budowa oświetlenia węzłów Zielona Góra Północ, Zielona Góra Południe oraz Niedoradz, przebudowę napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,

 • budowę rurociągu 6-otworowego dla kabli światłowodowych,

 • budowę napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN wraz z kablową linią zasilającą dla zasilania węzłów Zielona Góra Północ, Zielona Góra Południe oraz Niedoradz,

 • przebudowę linii telekomunikacyjnych napowietrznych, przebudowę linii teletechnicznych kablowych OTK i TKD,

 • przebudowę sieci średniego napięcia dla potrzeb nietrakcyjnych.

MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6

33-100 Tarnów

tel.: +48 (14) 626 38 90

fax: +48 (14) 626 45 39

e-mail: mggp@mggp.com.pl

 • LinkedIn
 • Facebook

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego według norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN 14001:2015-09

Copyright © MGGP SA