top of page

Obwodnica Strzyżowa to sześciokilometrowa trasa będąca jednojezdniową drogą klasy G z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m każdy. Jest największą pod względem finansowym inwestycją drogową zrealizowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Łączny koszt inwestycji przekroczył kwotę 114 mln. zł. W ramach inwestycji wybudowano: ponad 6 km drogi wojewódzkiej, 3 ronda, 5 mostów (3 na Wisłoku i po jednym obiekcie nad rzeką Stobnica i potokiem Różanka), 5 wiaduktów drogowych, 3 przejazdy gospodarcze i przejście dla pieszych pod obwodnicą oraz przepusty, drogi dojazdowe. Wykonano również zabezpieczenie terenów zagrożonych osuwiskami, budowę chodników w obrębie skrzyżowań, budowę oświetlenia w rejonie skrzyżowań typu rondo, budowę urządzeń ochrony środowiska, urządzeń oczyszczających wody opadowo – roztopowe, budowę układu odwodnienia drogi, budowę/przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej występujących w obszarze inwestycji, wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obwodnica została oddana do użytkowania 31 stycznia 2020 roku.
Zakresem prac zrealizowanych przez MGGP S.A. była kompleksowa obsługa geodezyjna w trakcie budowy, która polegała min. na: założeniu i pomiarze osnowy realizacyjnej, geodezyjnym wyznaczeniu położenia obiektów budowlanych oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej, wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia podziemnego terenu, bieżącej obsłudze geodezyjnej robót budowlanych, sporządzaniu inwentaryzacji powykonawzych robót zanikających, stabilizacji punktów granicznych i świadków PD (pasa drogowego) oraz sporządzeniu inwentaryzacji końcowej zrealizowanej inwestycji.

Obwodnica Strzyżowa w ciągu DW988

Mostostal Warszawa S.A.

Obwodnica Strzyżowa w ciągu DW988
bottom of page