MGGP S.A. jest dojrzałą i świadomą organizacją, której misją jest budowanie zrównoważonego świata przyszłości – z innowacyjną inżynierią służącą ludziom i przyrodzie. Swoją misję realizujemy z poszanowaniem etyki, przy jednoczesnym respektowaniu obowiązującego prawa i wymagań dotyczących środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, zatrudniając wykwalifikowanych pracowników i współpracując z podmiotami o odpowiednim poziomie świadomości w sprawach jakościowych, środowiskowych i bhp.

 

Najważniejsze cele jakościowe, środowiskowe oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w naszej działalności:

odpowiednia jakość świadczonych usług zgodna z wymaganiami naszych klientów i potwierdzona ich zadowoleniem, rozwój firmy z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, zakładającej świadome i właściwie ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem ekonomicznym, troską o środowisko oraz zdrowiem człowieka, pomniejszanie niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne, podnoszenie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Skuteczną realizację powyższych celów zapewniamy poprzez:

dostarczanie usług spełniających potrzeby, wymagania i oczekiwania obecnych i przyszłych klientów oraz stron zainteresowanych, analizę kontekstu naszej organizacji oraz określenie ryzyk i szans, doskonalenie procesów związanych z realizacją usług, procesów zarządzania firmą oraz szukanie nowych kierunków rozwoju firmy a tym samym rozwoju branż, w których działamy, budowanie pozytywnych, trwałych i opartych na zaufaniu relacji z otoczeniem Spółki, współpracę z dostawcami, którzy oferują usługi spełniające wymagania jakościowe i których realizacji towarzyszy dbałość o bezpieczeństwo pracowników i środowisko naturalne, poszanowanie zasobów przyrody, w szczególności poprzez efektywne i oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi i mediami energetycznymi oraz prowadzenie racjonalnej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, minimalizowanie zagrożeń dla stanowisk pracy, w szczególności poprzez ich identyfikację i ocenę ryzyka zawodowego, zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, aby każdy z nich rozumiał znaczenie swojej pracy w odniesieniu do misji Spółki a także czuł się odpowiedzialny za swój wpływ na rzecz jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa, włączenie liderów w budowanie strategii działania Spółki, dostarczanie niezbędnych zasobów do realizacji przyjętej polityki, ciągłe doskonalenie skuteczności ZSZ.

Zintegrowany System Zarządzania w MGGP S.A. oparty jest na wymaganiach następujących norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004 / OHSAS 18001:2007.

Zintegrowany System Zarządzania to wyraz naszej świadomej odpowiedzialności za jakość realizowanych usług, dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz środowisko naturalne.

Niniejsza polityka jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron i wszystkie osoby pracujące dla MGGP S.A. lub w jej imieniu są zobowiązane do jej znajomości i stosowania.

 

Paweł Grad, Prezes Zarządu MGGP S.A.

Jarosław Gryboś, Wiceprezes Zarządu MGGP S.A.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP

MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6

33-100 Tarnów

tel.: +48 (14) 626 38 90

fax: +48 (14) 626 45 39

e-mail: mggp@mggp.com.pl

  • LinkedIn
  • Facebook

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego według norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN 14001:2015-09

Copyright © MGGP SA