top of page

Specjalista ds. katastru

Miejsce pracy: Gorlice, Kraków

 • wykonywanie prac kameralnych związanych z ewidencją gruntów i budynków, 

 • dbanie o terminową realizację zadań, 

 • współpraca z zespołami i bieżące wspieranie procesów projektowych,

 • praca delegacji w ograniczonym zakresie.

 • wykształcenia średniego lub wyższego kierunkowego (geodezja) lub wyższego pokrewnego np. inżynier środowiska, 

 • znajomości pakietu MS Office oraz obsługi programu 

 • znajomości obsługi programu Microstation lub innego programu graficznego typu CAD

 • samodzielności, odpowiedzialności, zaangażowania

 • umiejętności pracy w zespole

 • dyspozycyjności

Zakres obowiązków:

Od kandydata oczekujemy:

Oferujemy:

 • pracę w ambitnym zespole i przyjaznej atmosferze,

 • możliwość ciągłego rozwoju i uczestnictwa w ciekawych projektach,

 • umowę o pracę,

 • otwartą drogę rozwoju w strukturach firmy oraz wzmocnienie kluczowych kompetencji,

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,

 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia,

 • wyjazdy integracyjne i spotkania firmowe,

 • możliwość nauki języka angielskiego/niemieckiego,

 • dofinansowanie do opieki medycznej LUX MED,

 • dostęp do usług sportowych w ramach karty Fit Profit,

 • pracownicze plany kapitałowe,

 • ubezpieczenie grupowe.

 • doświadczenie na podobnym stanowisku

 • obsługa programu EwMapa, EwOpis

Mile widziane:

Oferty zawierające CV prosimy kierować drogą elektroniczną na adres:
W temacie maila prosimy podać: Specjalista ds. Katastru - Gorlice/Kraków
Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Administrator informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MGGP S.A., z siedzibą w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000042514 (Dalej zwany: „Pracodawca” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: odo@mggp.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 (14) 626 38 90 albo w inny wybrany przez Panią/Pana sposób, w tym ustnie, lub pisemnie na adres Administratora.

 2. Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks pracy Administrator jako pracodawca ma obowiązek wymagać od Pana/Pani, jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie, podania danych osobowych obejmujących: a) imię (imiona) i nazwisko, b) data urodzenia, c) dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, d) wykształcenie, e) kwalifikacje zawodowe, f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Pracodawca żąda danych osobowych, wskazanych w pkt d), e), f), gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. 

 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 221 §1 Kodeksu pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

  • przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie innych danych osobowych niż wskazane w art. 221 §1 Kodeksu pracy, tj. danych przesłanych w CV oraz dokumentach aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

  • realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym 

  • w ogłoszeniu stanowisku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  • realizacji uzasadnionego interesu administratora, jakim jest prawna potrzeba wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków, obrona przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  • przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV oraz dokumentach aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz Administratora danych usługi, takie jak usługi prawne, audytorskie, informatyczne, pocztowe, kurierskie, a także podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak w szczególności instytucje publiczne, w tym w szczególności Urząd Skarbowy.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres miesiąca od zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych na potrzeby kolejnych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzanie przez okres 12 miesięcy. Po upływie okresu przetwarzania, dane osobowe są trwale usuwane albo anonimizowane.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 8. W takim zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,  https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne obowiązujące przepisy, dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 11. Podanie danych osobowych, których możemy żądań od Pani/Pana na podstawie wymogów ustawowych jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 12. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

bottom of page