top of page

Specjalista ds. BIM

Miejsce pracy: Kraków, ul. Lea 112

 • Udział w tworzeniu i wdrażaniu metodologii BIM w bieżących i nowych projektach,

 • Koordynacja projektowa z wykorzystaniem metodologii BIM,

 • Weryfikacja procesów BIM, w tym zgodności z wytycznymi,

 • Współpraca z zespołami projektowymi i podwykonawcami,

 • Aktywny udział w spotkaniach koordynacyjnych,

 • Poszukiwanie możliwości wdrożenia nowych rozwiązań przy realizacji projektów.

 • Wykształcenia wyższego technicznego,

 • Doświadczenia w metodyce BIM - minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,

 • Doświadczenia w projektach infrastrukturalnych (mile widziane), 

 • Znajomości pakietu MS Office, programu AutoCAD,

 • Samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności pracy w zespole,

 • Wysokiej kultury osobistej,

 • Czynnego prawa jazdy kategorii B.

Zakres obowiązków:

Od kandydata oczekujemy:

Oferujemy:

 • Pracę w ambitnym zespole i przyjaznej atmosferze.

 • Możliwość ciągłego rozwoju i uczestnictwa w ciekawych projektach.

 • Umowę o pracę.

 • Otwartą drogę rozwoju w strukturach firmy oraz wzmocnienie kluczowych kompetencji.

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia.

 • Wyjazdy integracyjne i spotkania firmowe.

 • Możliwość nauki języka angielskiego/niemieckiego.

 • Dofinansowanie do opieki medycznej LUX MED.

 • Dostęp do usług sportowych w ramach karty Fit Profit.

 • Pracownicze plany kapitałowe.

 • Ubezpieczenie grupowe.

Oferty zawierające CV prosimy kierować drogą elektroniczną na adres:
W temacie maila prosimy podać: Specjalista ds. BIM
Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Administrator informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MGGP S.A., z siedzibą w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000042514 (Dalej zwany: „Pracodawca” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: odo@mggp.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 (14) 626 38 90 albo w inny wybrany przez Panią/Pana sposób, w tym ustnie, lub pisemnie na adres Administratora.

 2. Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks pracy Administrator jako pracodawca ma obowiązek wymagać od Pana/Pani, jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie, podania danych osobowych obejmujących: a) imię (imiona) i nazwisko, b) data urodzenia, c) dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, d) wykształcenie, e) kwalifikacje zawodowe, f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Pracodawca żąda danych osobowych, wskazanych w pkt d), e), f), gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. 

 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 221 §1 Kodeksu pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

  • przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie innych danych osobowych niż wskazane w art. 221 §1 Kodeksu pracy, tj. danych przesłanych w CV oraz dokumentach aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

  • realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym 

  • w ogłoszeniu stanowisku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  • realizacji uzasadnionego interesu administratora, jakim jest prawna potrzeba wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków, obrona przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  • przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV oraz dokumentach aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz Administratora danych usługi, takie jak usługi prawne, audytorskie, informatyczne, pocztowe, kurierskie, a także podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak w szczególności instytucje publiczne, w tym w szczególności Urząd Skarbowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres miesiąca od zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych na potrzeby kolejnych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzanie przez okres 12 miesięcy. Po upływie okresu przetwarzania, dane osobowe są trwale usuwane albo anonimizowane.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 8. W takim zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,  https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne obowiązujące przepisy, dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 11. Podanie danych osobowych, których możemy żądań od Pani/Pana na podstawie wymogów ustawowych jest obligatoryjne. 

  W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 12. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

bottom of page