top of page

Prawnik/Asystent Radcy Prawnego

Miejsce pracy: Kraków, Lea 112

 • wsparcie prawne w zakresie:

  • kwestii związanych z funkcjonowaniem Spółki,

  • realizowanych przez Spółkę projektów, w tym także przy stosowaniu niezbędnych procedur administracyjnych 
   oraz w stosunkach z zamawiającymi i innymi kontrahentami,

  • pozyskiwania zamówień publicznych jak również obsługi udzielonych zamówień,

 • przygotowywanie i opiniowanie umów,

 • kontakt z właściwymi organami administracji, sądami i innymi instytucjami, 

 • dokonywanie analiz prawnych sporządzanie opinii oraz udzielanie porad prawnych na potrzeby jednostek Spółki,

 • bieżąca współpraca z radcami prawnymi w prowadzonych przez nich sprawach.

 • wykształcenia wyższego kierunkowego, kierunek Prawo,

 • bardzo dobrej znajomości w szczególności materialnego i procesowego prawa cywilnego, administracyjnego, w tym także prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska jak również tzw. Specustaw: gazowej, kolejowej i drogowej oraz powiązanych z nimi regulacji, 

 • znajomości procesów inwestycyjnych charakteryzujących inwestycje odnoszące się do obiektów liniowych,

 • dodatkowym atutem będzie: znajomość prawa zamówień publicznych doświadczenie w branży związanej z obsługą procesów budowlanych, doświadczenie pozyskane w podmiotach o profilu działalności analogicznym jak MGGP S.A,

 • kreatywności w myśleniu i działaniu, myślenie perspektywiczne,

 • umiejętności pracy pod presją czasu, wyznaczania celów i bardzo dobrej organizacji pracy,

 • wysokiej kultury osobistej,

 • czynnego prawa jazdy kategorii B,

 • dobrej znajomości języka angielskiego.

Zakres obowiązków:

Od kandydata oczekujemy:

Oferujemy:

 • pracę w ambitnym zespole i przyjaznej atmosferze,

 • możliwość ciągłego rozwoju i uczestnictwa w ciekawych projektach,

 • umowę o pracę,

 • otwartą drogę rozwoju w strukturach firmy oraz wzmocnienie kluczowych kompetencji,

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,

 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia,

 • wyjazdy integracyjne i spotkania firmowe,

 • możliwość nauki języka angielskiego/niemieckiego,

 • dofinansowanie do opieki medycznej LUX MED,

 • dostęp do usług sportowych w ramach karty Fit Profit,

 • pracownicze plany kapitałowe,

 • ubezpieczenie grupowe.

Oferty zawierające CV prosimy kierować drogą elektroniczną na adres:
W temacie maila prosimy podać: Prawnik.
Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 1. Działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuję Pana/Panią, że:​

  • ​Administratorem Danych Osobowych jest MGGP S.A., zwana dalej Spółką, z siedzibą w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów;​

  • dane osobowe podane w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebrane podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji;

  • zakres przetwarzanych danych: dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres korespondencyjny, imiona rodziców, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia a także adres email, telefon, wizerunek, dane dotyczące doświadczenia zawodowego;

  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. a, RODO;

  • dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom chyba, że szczególne tak stanowią,

  • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO,

  • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia obecnej rekrutacji. Dane zostaną usunięte w ciągu 2 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji

  • ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

  • ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  • podanie danych osobowych innych niż wymaganych przepisami prawa jest dobrowolne;

  • Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
    

 2. Spółka wskazuje adres do kontaktu w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi: kadry@mggp.com.pl.

bottom of page