Specjalista ds. planowania infrastruktury

Miejsce pracy: Kraków, ul. Lea 112

 • Opracowywanie plansz zagospodarowania terenu dla realizowanych w firmie projektów,

 • Kontrola projektów w zakresie planowania i zagospodarowania infrastruktury technicznej poprzez wykrywanie i usuwanie kolizji branżowych na etapie projektowania,

 • Pozyskiwanie decyzji i uzgodnień administracyjnych (m.in. decyzji lokalizacyjnych, pozwoleń na budowę, uzgodnień ZUDP, uzgodnienia projektów inwestycyjnych z zarządcami i właścicielami projektowanych sieci oraz w urzędach itp.),

 • Przygotowywanie wniosków, dokumentacji oraz opracowań mapowych i planistycznych w celu pozyskania powyższych uzgodnień i decyzji,

 • Opracowanie harmonogramów realizacji prac, dbanie o terminową realizację zadań i efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich,

 • Interdyscyplinarny udział w tworzeniu rysunków i projektów technicznych oraz uczestnictwo w całym procesie projektowym,

 • Współpraca z zespołami i bieżące wspieranie procesów projektowych.

 • Wykształcenia wyższego technicznego,

 • Znajomości pakietu MS Office oraz podstawowej obsługi programu Microstation lub AutoCAD,

 • Doświadczenia przy pozyskiwaniu decyzji i uzgodnień administracyjnych,

 • Znajomości przepisów w zakresie pozyskiwania decyzji i uzgodnień administracyjnych w procesie projektowym,

 • Czynnego prawa jazdy kat. B,

 • Samodzielności, odpowiedzialności, zaangażowania i umiejętności pracy w zespole.

Zakres obowiązków:

Od kandydata oczekujemy:

Oferujemy:

 • pracę w ambitnym zespole i przyjaznej atmosferze,

 • możliwość ciągłego rozwoju i uczestnictwa w ciekawych projektach,

 • umowę o pracę,

 • otwartą drogę rozwoju w strukturach firmy oraz wzmocnienie kluczowych kompetencji,

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,

 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia,

 • wyjazdy integracyjne i spotkania firmowe,

 • możliwość nauki języka angielskiego/niemieckiego,

 • dofinansowanie do opieki medycznej LUX MED,

 • dostęp do usług sportowych w ramach karty Fit Profit,

 • pracownicze plany kapitałowe,

 • ubezpieczenie grupowe.

Oferty zawierające CV prosimy kierować drogą elektroniczną na adres:
W temacie maila prosimy podać: Specjalista ds.planowania infrastruktury.
Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów aplikacyjnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 1. Działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuję Pana/Panią, że:​

  • ​Administratorem Danych Osobowych jest MGGP S.A., zwana dalej Spółką, z siedzibą w Tarnowie, ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów;​

  • dane osobowe podane w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebrane podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji;

  • zakres przetwarzanych danych: dane określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres korespondencyjny, imiona rodziców, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia a także adres email, telefon, wizerunek, dane dotyczące doświadczenia zawodowego;

  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. a, RODO;

  • dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom chyba, że szczególne tak stanowią,

  • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO,

  • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia obecnej rekrutacji. Dane zostaną usunięte w ciągu 2 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji

  • ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

  • ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  • podanie danych osobowych innych niż wymaganych przepisami prawa jest dobrowolne;

  • Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.
    

 2. Spółka wskazuje adres do kontaktu w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi: kadry@mggp.com.pl.

MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6

33-100 Tarnów

tel.: +48 (14) 626 38 90

fax: +48 (14) 626 45 39

e-mail: mggp@mggp.com.pl

 • LinkedIn
 • Facebook

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego według norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN 14001:2015-09

Copyright © MGGP SA