top of page

Zakończenie projektu w sektorze gospodarki wodnej

W połowie stycznia 2022 roku zespół MGGP S.A. z Krakowa zakończył realizację projektu „Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla obszarów narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących”.

W połowie stycznia 2022 roku zespół MGGP S.A. z Krakowa zakończył realizację projektu „Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla obszarów narażonych na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących”. Projekt zrealizowano na zlecenie PGW WP KZGW w dwóch częściach – w latach 2019 – 2020 dla 7 zapór (część 1), natomiast w latach 2020 – 2022 dla kolejnych 19 zapór (część 2), za kwotę blisko 2,8 mln PLN.
Prace te realizowano w ramach szerszego Projektu „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) w cyklach 6-letnich jest obowiązkiem wynikającym z art. 171 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.), niezbędnym dla wykonania postanowień art. 14 Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa).
Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego opracowywano dla następujących scenariuszy powodziowych:
1) scenariusz I – obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2%;
2) scenariusz II – obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%;
3) scenariusz III – obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%;
4) scenariusz IV – zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego dla przepływu o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia p=1% (scenariusz całkowitego zniszczenia obwałowania);
5) scenariusz BP – zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzącej dla przepływu kontrolnego na zaporze oraz dla przepływu w zlewni poniżej o niskim prawdopodobieństwie wynoszącym 0,2%.
Zadaniem zespołu było przygotowanie bazy danych oraz wersji kartograficznych MZP i MRP dla ostatniego z tych scenariuszy - scenariusza BP. Część 1 projektu realizowano w oparciu o przekazane przez Zamawiającego warstwy przestrzenne lub pliki rastrowe, zawierające opracowane przez innych wykonawców obszary zagrożenia powodziowego. Część 2 realizowano w oparciu o przekazane przez Zamawiającego modele hydrauliczne, wykonane na potrzeby scenariuszy I – IV i samodzielnie wygenerowane w wyniku modelowania katastrof budowli piętrzących obszary zagrożenia powodziowego. W kolejnym kroku projekty MZP i MRP przechodziły kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną, po czym uzgadniano je z 11 wojewodami. Zaakceptowane warstwy przestrzenne (w formie plików shp) oraz wersje kartograficzne (w formie plików geotiff i pdf) przekazano Zamawiającemu celem publikacji na hydroportalu i wykonawcom przygotowującym ostateczny raport dla Unii Europejskiej.
Ponadto w trakcie projektu, bazując na opracowaniu metodycznym przygotowanym w 2011 roku przez RZGW Kraków, opracowano i na bieżąco aktualizowano Metodykę opracowania MZP i MRP dla przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących, która zawiera m. in. wskazania dotyczące zakresu wymaganych danych geodezyjnych i hydrologicznych, budowy wariantów katastrofy dla zapór ziemnych i betonowych, zlokalizowanych osobno lub w kaskadzie, zasady modelowania hydraulicznego, zakres i sposób przygotowania warstw przestrzennych i wersji kartograficznych map. Dokument ten będzie służył w kolejnych cyklach planistycznych do aktualizacji MZP i MRP.
Aktualnie od 22 października 2020 roku MZP i MRP części 1 naszego projektu są dostępne na stronie https://isok.gov.pl/hydroportal.html.
Mapy z części 2 projektu planowane są do opublikowania w czerwcu 2022 roku.

bottom of page